ईएनएल आणि द्विभाषिक शिक्षण

द्विभाषिक शैक्षणिक प्रशिक्षक

श्रीमती खिन्सो मोए
RSIP कार्यक्रमName
अकादमिक कोच (कॅरेन, बर्मी)
315-941-8458

श्री. अली हसनी
अकादमिक कोच (माय माये, सोमाली, किजिगा, स्वाहिली)
315-941-6880

श्रीमती जॅकी होबेका
शैक्षिक कोच (अरबी)
315-525-0181

श्रीमती ब्रेंडा सोटो
अकादमिक कोच (स्पॅनिश)
315-795-5332

संपर्क

श्री स्टीवन ए. फाल्ची
सहाय्यक अधीक्षक अभ्यासक्रम, सूचना व मूल्यमापन
पी 315-792-2228/2238 एफ 315-792-2285

सुश्री शेरॉन इगिगियन
जिल्हा ईएनएल फॅसिलिटेटर
315-368-6819
seghigian@uticaschools.org